[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm số lượng giác trong dạy học Toán và Vật lý ở trường phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm số lượng giác trong dạy học Toán và Vật lý ở trường phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN PHỔ THÔNG
1.1. Đường tròn lượng giác trong SGK Toán 10
1.1.1. Sự xuất hiện và đặc trưng của đường tròn lượng giác
1.1.2. Mối liên hệ với chuyển động tròn đều
1.1.3. Các TCTH liên quan đến đường tròn lượng giác trong mối liên hệ với chuyển động tròn đều
1.2. Hàm số lượng giác trong SGK Toán 11
1.2.1. Định nghĩa các hàm số lượng giác
1.2.2. Mối liên hệ với chuyển động tròn đều và dao động điều hoà
1.2.3. Các TCTH liên quan đến hàm số lượng giác trong mối liên hệ với chuyển động tròn đều và dao động điều hoà
Chương 2. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC TRONG SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ PHỔ THÔNG
2.1. Chuyển động tròn đều trong SGK Vật lý 10
2.1.1. Sự xuất hiện và đặc trưng của chuyển động tròn đều
2.1.2. Mối liên hệ với đường tròn lượng giác
2.1.3. Các kiểu nhiệm vụ liên quan đến chuyển động tròn đều trong mối liên hệ với đường tròn lượng giác
2.2. Dao động điều hoà trong SGK Vật lý 12
2.2.1. Sự xuất hiện và đặc trưng của dao động điều hoà
2.2.2. Mối liên hệ với hàm số lượng giác
2.2.3. Các kiểu nhiệm vụ liên quan đến dao động điều hoà trong mối liên hệ với hàm số lượng giác
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Hình thức thực nghiệm
3.3. Phân tích tiên nghiệm các câu hỏi thực nghiệm
3.3.1. Hệ thống câu hỏi thực nghiệm (xem phụ lục số 1)
3.3.2. Phân tích các câu hỏi
3.4. Phân tích hậu nghiệm
3.5. Kết luận thực nghiệm của giáo viên
3.6. Mục đích thực nghiệm
3.7. Hình thức thực nghiệm
3.8. Phân tích tiên nghiệm các câu hỏi thực nghiệm
3.8.1. Hệ thống câu hỏi thực nghiệm (xem phụ lục số 2)
3.8.2. Phân tích a priori bộ câu hỏi thực nghiệm học sinh
3.9. Phân tích hậu nghiệm
3.10. Kết luận thực nghiệm của học sinh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan