[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Vai trò của du lịch
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch
1.2.1. Tài nguyên du lịch
1.2.2. Cơ sở hạ tầng
1.2.3. Dân cư, nguồn lao động
1.2.4. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
1.2.5. Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch
1.2.6. Xu thế hội nhập khu vực, quốc tế
1.2.7. Các nhân tố khác
1.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch cho cấp tỉnh
1.3.1. Điểm du lịch
1.3.2. Khu du lịch
1.3.3. Tuyến du lịch
1.4. Cơ sở thực tiễn
1.4.1. Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở Việt Nam
1.4.2. Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở ĐBSH&DHĐB
Tiểu kết chương 1
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình
2.1.1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Tài nguyên du lịch
2.1.3. Cơ sở hạ tầng
2.1.4. Dân cư, nguồn lao động
2.1.5. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
2.1.6. Chính sách phát triển kinh tế và du lịch
2.1.7. Các nhân tố khác
2.2.Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình
2.2.1.Vai trò của du lịch trong nền kinh tế của tỉnh
2.2.2.Thực trạng phát triển theo ngành
2.2.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3.1.1. Quan điểm
3.1.2. Mục tiêu
3.1.3. Định hướng
3.2. Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình
3.2.1. Giải pháp về công tác tổ chức quản lí
3.2.2. Giải pháp về tổ chức quy hoạch và công tác thực hiện quy hoạch
3.2.3. Giải pháp về cơ chế chính sách
3.2.4. Giải pháp về vốn đầu tư
3.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.6. Giải pháp về thị trường, xúc tiến và quảng bá du lịch
3.2.7. Giải pháp về nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ
3.2.8. Giải pháp về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan