[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiện trạng và định hướng sử dụng lao động ở tỉnh Bình Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Hiện trạng và định hướng sử dụng lao động ở tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về nguồn lao động và sử dụng lao động
1.1.1. Lao động
1.1.2. Sử dụng lao động
1.2. Cơ sở thực tiễn về lao động và sử dụng lao động tại Việt Nam
1.2.1. Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh
1.2.2. Chất lượng nguồn lao động
1.2.3. Sử dụng lao động đã qua đào tạo còn bất hợp lí
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG
2.1. Khái quát về tỉnh Bình Dương
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới lao động và sử dụng lao động tỉnh Bình Dương
2.2.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
2.2.2. Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.2.3. Các nhân tố kinh tế – xã hội
2.3. Thực trạng lao động ở tỉnh Bình Dương
2.3.1. Qui mô lao động
2.3.2. Cơ cấu lao động
2.3.3. Chất lượng lao động
2.4. Thực trạng sử dụng lao động ở tỉnh Bình Dương
2.4.1. Tổng quan chung
2.4.2. Sử dụng lao động trong ngành nông - lâm - thủy sản
2.4.3. Sử dụng lao động trong ngành công nghiệp – xây dựng
2.4.4. Sử dụng lao động trong ngành dịch vụ
Tiểu kết chương 2
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, SỬ DỤNG HỢP LÝ LAO ĐỘNG Ở BÌNH DƯƠNG
3.1. Cơ sở dự đề ra định hướng
3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020
3.1.2. Quan điểm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng sử dụng lao động ở tỉnh Bình Dương
3.2. Dự báo nguồn lao động
3.2.1. Dự báo số lượng nguồn lao động tỉnh Bình Dương
3.2.2. Dự báo nhu cầu – cầu lao động đền năm 2020
3.3. Định hướng giải quyết vấn đề lao động việc làm tỉnh Bình Dương
3.3.1. Giai đoạn từ nay cho đến năm 2015
3.3.2.Giai đoạn 2015- 2020
3.4. Các giải pháp điều chỉnh số lượng, nâng cao chất lượng và sử dụng hợp lí lao động ở Bình Dương
3.4.1. Các giải pháp trực tiếp chất lượng và số lượng lao động.
3.4.2. Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và tăng khả năng sử dụng lao động
3.4.3. Các giải pháp điều chỉnh thị trường sức lao động
Tiểu kết chương 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan