[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Báo Tuổi Trẻ


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Báo Tuổi Trẻ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2. Kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh – K531
1.3. Kế toán chi hoạt sản xuất kinh doanh – TK 631
1.4. Kế toán chi quản lí chung
1.5. Kế toán kết quả kinh doanh và chênh lệch thu chi
Chương 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BÁO TUỔI TRẺ
2.1. Giới thiệu chung về Báo Tuổi Trẻ
2.2. Thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Báo Tuổi Trẻ
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.4. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan