[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2. Kế toán các tài khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Kế toán giá vốn bán hàng
1.4. Kế toán chi phí bán hàng
1.5. Kế toán chi phí quản lsy doanh nghiệp
1.6. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
1.7. Kế toán thu nhập và chi phí khác
1.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1.9. Xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DONH CTY MAI LINH GIA LAI
2.1. Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp
2.2. Đặc điểm hoạt động cung cấp dịch vụ tại công ty
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.6. Kế toán thu nhập khác
2.7. Kế toán giá vốn bán hàng
2.8. Kế toán chi phí bán hàng
2.9. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.10. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.11. Chi phí khác
2.12. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.13. Kế toán xác định kế quả kinh doanh
Chương 3:  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY.
3.1. Nhận xét khái quát tình hình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan