[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến động dân số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1999 – 2009

[/kythuat]
[tomtat]
Biến động dân số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1999 – 2009
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ
1.1.1. Các khái niệm cơ bản về dân số và biến động dân số
1.1.1.1. Biến động dân số (BĐDS)
1.1.1.2. Dân số và quy mô dân số
1.1.1.3. Tỷ suất sinh
1.1.1.4. Tỷ suất tử
1.1.1.5. Cơ cấu dân số
1.1.1.6. Phương trình cân bằng dân số
1.1.1.7. Phân bố dân cư
1.1.1.8. Tỷ suất gia tăng tự nhiên (Rate of Natural Increase - RNI).
1.1.1.9. Tỷ suất gia tăng cơ học
1.1.1.10. Tỷ suất gia tăng dân số (Population Growth Rate - PGR).
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số
1.1.2.1. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội
1.1.2.2. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
1.1.3. Tác động của BĐDS đối với kinh tế xã hội và môi trường
1.1.3.1. Quy mô dân số và sự phát triển kinh tế xã hội
1.1.3.2. Cơ cấu dân số và sự phát triển kinh tế
1.1.3.3. Gia tăng dân số và sự phát triển kinh tế xã hội
1.1.3.4. Dân số với tài nguyên, môi trường
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ
1.2.1. Vài nét về BĐDS Việt Nam giai đoạn 1999 - 2009
1.2.1.1. Quy mô dân số và gia tăng dân số
1.2.1.2. Cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính
1.2.1.3. Tỷ suất sinh
1.2.1.4. Tỷ suất tử
1.2.1.5. Chuyển cư
1.2.1.6. Phân bố dân cư
1.2.2. Vài nét về BĐDS vùng Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1999 - 2009
1.2.2.1. Quy mô dân số
1.2.2.2. Mức sinh
1.2.2.3. Mức tử
1.2.2.4. Đô thị hóa
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 1999 - 2009
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH BẮC KẠN
2.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.2.1. Địa hình
2.1.2.2. Đất đai
2.1.2.3. Khí hậu
2.1.2.4. Thủy văn
2.1.2.5. Khoáng sản
2.1.2.6. Tài nguyên rừng
2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.1.3.1. Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế
2.1.3.2. Cơ sở hạ tầng
2.1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.3.4. Phong tục tập quán và tâm lý xã hội
2.1.3.5. Chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình
2.1.4. Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến BĐDS tỉnh Bắc Kạn
2.2. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 1999 - 2009
2.2.1. Quy mô dân số
2.2.2. Cơ cấu dân số
2.2.2.1. Cơ cấu dân số theo tuổi
2.2.2.2. Cơ cấu dấn số theo giới tính
2.2.2.3. Cơ cấu dân số theo dân tộc
2.2.2.4. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá
2.2.2.5. Cơ cấu dân số theo nguồn lao động
2.2.3. Phân bố dân cư
2.2.4. Tỷ suất sinh
2.2.4.1. Tỷ suất sinh thô (CBR)
2.2.4.2. Tổng tỉ suất sinh (TFR)
2.2.4.3. Tỷ suất sinh đặc trưng theo độ tuổi (ASFR)
2.2.5. Tỷ suất tử
2.2.5.1. Tỷ suất tử thô (CDR)
2.2.5.2. Tỷ lệ tử của trẻ sơ sinh
2.2.5.3. Tuổi thọ trung bình
2.2.6. Di cư và đô thị hóa
2.2.6.1. Di cư
2.2.6.2. Đô thị hóa
2.2.7. Gia tăng dân số
2.3. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VẤN ĐỀ DÂN SỐ BẮC KẠN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 1999 - 2009
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI BĐDS TỈNH BẮC KẠN
3.1.1. Định hướng phát triển KT - XH của tỉnh đến năm 2020
3.1.1.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.1.2. Mục tiêu cụ thể cho thời kỳ 2006 - 2020
3.1.2. Các chính sách dân số của tỉnh
3.1.2.1. Các văn bản của Tỉnh uỷ
3.1.2.2. Các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3.1.2.3. Các văn bản Hội đồng nhân dân
3.1.3. Thực trạng dân số của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1999 - 2009
3.2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ CỦA TỈNH BẮC KẠN
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Một số chỉ tiêu cần đạt được trong BĐDS của tỉnh Bắc Kạn
3.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỈNH BẮC KẠN
3.3.1. Thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ để giảm gia tăng dân số, tiến tới ổn định quy mô gia đình
3.3.2. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh
3.3.3. Khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển và chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế, tạo nhiều đầu việc làm
3.3.4. Giáo dục Dân số - Sức khỏe sinh sản trong mọi đối tượng
3.3.5. Các giải pháp khác
3.4. KIẾN NGHỊ
3.4.1. Đối với Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn
3.4.2. Đối với Bộ Y tế - Tổng cục dân số, kế hoạch hóa gia đình
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan