[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên
MỤC LỤC
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA GIÁO DỤC, THANH TRA THI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề thanh tra giáo dục, thanh tra thi trong quản lý giáo dục
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.3. Những vấn đề cơ bản về thanh tra giáo dục
1.3.1. Vai trò của thanh tra giáo dục
1.3.2. Nội dung thanh tra giáo duc
1.3.2. Quy trình thực hiện 1 cuộc thanh tra
1.4. Thanh tra thi trong hoạt động giáo dục đại học
1.4.1. Vai trò, ý nghĩa, chức năng của hoạt động thanh tra thi đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo
1.4.2. Nội dung của thanh tra thi trong giáo dục
1.4.3. Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động và phương pháp thanh tra thi trong giáo dục
1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên
1.4.5. Vai trò của lãnh đạo các trường, đơn vị, các phòng chức năng (bộ phận thanh tra khảo thí) trong hoạt động thanh tra thi
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG THANH TRA THI Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
2.1. Những nét khái quát về Đại học Thái nguyên
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Đại học Thái Nguyên
2.1.2. Mô hình tổ chức của Đại học Thái Nguyên
2.1.3. Qui mô đào tạo và chất lượng đội ngũ của Đại học Thái Nguyên
2.2. Thực trạng của việc tổ chức thi ở Đại học Thái Nguyên
2.3. Thực trạng thanh tra, thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên
2.3.1. Thực trạng về tổ chức thanh tra, thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên
2.3.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, thanh tra thi
2.3.3. Thực trạng thanh tra và thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên
2.4. Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về thanh tra, thanh tra thi
2.4.1. Thực trạng nội dung thanh tra thi ở ĐHTN đã được tiến hành
2.4.2. Thực trạng các hình thức thanh tra thi đã thực hiện ở các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc ĐHTN
2.5. Đánh giá thực trạng thanh tra thi
Chương 3: ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA THI CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng đề xuất các biện pháp
3.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.2.1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật, đảm bảo tính pháp chế
3.2.2. Nguyên tắc coi trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng
3.2.3. Nguyên tắc công khai, dân chủ.
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tích hiệu quả, tính giáo dục
3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, kịp thời, đúng quy chế.
3.2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện
3.3. Các biện pháp chỉ đạo hoạt động thanh tra thi
3.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên và các cán bộ làm công tác thanh tra thi ở các trường, đơn vị trong Đại học Thái Nguyên
3.3.2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra tra thi
3.3.3. Ban hành kịp thời những văn bản hướng dẫn cụ thể đối với thanh tra thanh tra tra thi: xây dựng thành các tiêu chí đánh giá để bình xét thi đua đối với giảng viên, xét kết quả học tập của sinh viên
3.3.4. Xác định những khâu đột phá trong công tác thanh tra thi để đạt hiệu quả cao nhất
3.3.5. Tăngcường thanh tra thi đối các kỳ thi hệ vừa làm vừa họ
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất
3.5.1. Tổ chức khảo sát
3.5.2. Kết quả khảo nghiệm và ý kiến đánh giá
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan