[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học tri thức phương pháp cho học sinh thông qua chủ đề Giải toán nguyên hàm - tích phân ở lớp 12 Ban nâng cao Trường Trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học tri thức phương pháp cho học sinh thông qua chủ đề Giải toán nguyên hàm - tích phân ở lớp 12 Ban nâng cao Trường Trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số dạng tri thức phương pháp của môn Toán ở trường THPT
1.1.1. Khái niệm tri thức
1.1.2. Tri thức phương pháp và một số dạng tri thức phương pháp của môn toán ở trường THPT
1.2. Dạy học giải bài tập toán ở trường THPT
1.2.1. Vai trò của bài tập trong quá trình dạy học toán ở trường phổ thông
1.2.2. Mục đích, ý nghĩa và chức năng của bài tập toán trong trường phổ thông
1.2.2.1. Mục đích
1.2.2.2. Ý nghĩa
1.2.2.3. Các chức năng của bài tập toán
1.2.3. Các yêu cầu đối với lời giải của bài tập toán
1.2.4. Dạy học phương pháp chung để giải bài toán
1.2.4.1. Phương pháp chung để giải bài toán
1.2.4.2. Gợi ý phương pháp chung để giải toán
1.2.4.3. Cách thức dạy phương pháp chung để giải bài toán
1.3. Quy trình dạy học tri thức phương pháp cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập toán ở trường THPT
1.3.1. Dạy học tường minh tri thức phương pháp được quy định trong chương trình
1.3.2. Thông báo tri thức phương pháp trong quá trình hoạt động
1.3.3. Tập luyện những hoạt động ăn khớp với những tri thức phương pháp
1.4. Thực trạng việc dạy học tri thức phương pháp cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập toán ở trường THPT
1.4.1. Thực trạng dạy học tri thức phương pháp ở trường phổ thông
1.4.2. Thực trạng dạy học tri thức phương pháp thông qua giải bài tập toán ở trường THPT
1.5. Kết luận chương 1
Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TOÁN NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Tổng quan về dạy học môn Toán ở trường THPT
2.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ , phương pháp của dạy học môn toán
2.1.2. Thực trạng việc dạy học môn toán ở trường phổ thông
2.1.3. Khái quát nội dung chương nguyên hàm - tích phân
2.1.4. Một số đặc điểm của học sinh khi học chương nguyên hàm - tích phân
2.1.5. Một số khó khăn trong việc dạy học chương nguyên hàm - tích phân
2.2. Các định hướng xây dựng một số biện pháp dạy học tri thức phương pháp trong dạy học giải bài tập toán về nguyên hàm - tích phân ở trường THPT
2.2.1. Bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa
2.2.2. Khai thác và kết hợp một cách linh hoạt 3 cách dạy tri thức phương pháp trong dạy học môn toán
2.2.3. Tập trung vào việc rèn luyện các yếu tố của tư duy thuật giải
2.2.4. Những nội dung có thể dạy tri thức phương pháp trong dạy học nội dung chương nguyên hàm - tích phân
2.3. Một số biện pháp sư phạm dạy học tri thức phương pháp trong dạy học giải bài tập toán về nguyên hàm tích phân ở trường THPT
2.3.5. Biện pháp 5. Một số phương thức chuyển hóa tri thức sự vật thành tri thức phương pháp trong dạy học nội dung chương nguyên hàm – tích phân
2.4. Vận dụng một số biện pháp để dạy học tri thức phương pháp trong dạy học giải bài tập toán nguyên hàm - tích phân
2.4.1. Dạng toán 1: Tìm nguyên hàm của hàm số y = f(x) dựa vào định nghĩa
2.4.2. Dạng toán 2: Tìm nguyên hàm của hàm số bằng phương pháp đổi biến số
2.4.3. Dạng toán 3: Tìm nguyên hàm của hàm số bằng phương pháp từng phần
2.4.4. Dạng toán 4: Tính tích phân dựa vào định nghĩa và tính chất
2.4.5. Dạng toán 5: Một số phương pháp tính tích phân
2.4.6. Dạng toán 6: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
2.5. Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Tổ chức thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh
3.4.2. Kết quả kiểm tra
3.4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.4.3.1. Đánh giá về mặt định tính
3.4.3.1. Đánh giá về mặt định lượng
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan