[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết hợp hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức trong dạy học đoạn trích Một thời đại trong thi ca ở lớp 11

[/kythuat]
[tomtat]
Kết hợp hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức trong dạy học đoạn trích Một thời đại trong thi ca ở lớp 11
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh là tác phẩm nghị luận mẫu mực mang phong cách phê bình văn học độc đáo
1.1.1. “Một thời đại trong thi ca” – tác phẩm nghị luận mẫu mực
1.1.2. Phong cách phê bình văn học độc đáo của Hoài Thanh trong “Một thời đại trong thi ca”
1.2. Giá trị đào tạo năng lực văn học cho học sinh lớp 11 của đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
1.2.1. Tầm quan trọng của việc kết hợp hài hòa các hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức để đào tạo năng lực văn học cho học sinh
1.2.2. Giá trị đào tạo năng lực văn học cho học sinh lớp 11 của đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
1.2.3. Sự kết hợp hài hòa các hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức trong dạy học đoạn trích“Một thời đại trong thi ca”
1.3. Thực trạng kết hợp hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức trong dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh
1.3.1. Định hướng của SGK, SGV khi dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
1.3.2. Khảo sát giáo án dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
1.3.3. Nhận định về thực trạng kết hợp hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức trong dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
1.3.4. Nguyên nhân của thực trạng dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
1.3.5. Hướng khắc phục tình trạng bất cập hiện nay trong dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP THU, BỔ SUNG VÀ ĐỀ XUẤT TIẾN TRÌNH DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH “MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA”
2.1. Tiếp thu, bổ sung yêu cầu cần đạt
2.2. Tiếp thu, bổ sung nội dung bài học
2.2.1. Tiếp thu, bổ sung về mặt kiến thức
2.2.2. Tiếp thu, bổ sung về mặt kĩ năng
2.2.3. Tiếp thu, bổ sung về mặt thái độ
2.3. Đề xuất tiến trình và phương pháp dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” theo hướng kết hợp hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức của học sinh
2.3.1. Tiến trình và phương pháp vận dụng
2.3.2. Thiết kế bài dạy học cụ thể đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh
2.3.3. Hướng dẫn giáo viên thực hiện thiết kế bài dạy học đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Dạy học thực nghiệm đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
3.1.1. Mục đích, ý nghĩa của dạy học thực nghiệm
3.1.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
3.1.3. Phương pháp tiến hành thực nghiệm
3.1.4. Thực hiện thiết kế trong dạy học cụ thể
3.1.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.1.6. Những nhận xét rút ra từ kết quả thực nghiệm
3.2. Dạy đối chứng đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”
3.2.1. Giáo án đối chứng
3.2.2. Thực hiện dạy học
3.2.3. Đánh giá kết quả dạy học đối chứng
3.3. Đối chiếu kết quả thực nghiệm và đối chứng
3.4. Kết luận chung về quá trình thực nghiệm
KẾT LUẬN
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ
THƯ MỤC THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan