[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ Kinh tế tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ Kinh tế tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ
1.1. Cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.1. Khái niệm, bản chất của tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.2. Nguyên tắc và nội dung chủ yếu của tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.4. Khái quát về các lí thuyết tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.4.1. Lí thuyết tăng trưởng nội sinh và ngoại sinh
1.1.4.2. Lí thuyết định vị công nghiệp của A.Weber
1.1.4.3. Lí thuyết phát triển các vành đai nông nghiệp trong phạm vi ảnh hưởng của thành phố
1.1.4.4. Lí thuyết về các điểm trung tâm của W.Christaller
1.1.4.5. Lí thuyết cực phát triển
1.1.4.6. Lí thuyết về đia - kinh tế mới của Paul Krugman
1.2. Cơ sở thực tiễn về tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.2.1. Các hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ kinh tế và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam
1.2.1.1. Hành lang kinh tế
1.2.1.2. Khu kinh tế
1.2.1.3. Vùng kinh tế trọng điểm
1.2.2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
1.2.3. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1.2.4. Tổ chức lãnh thổ dịch vụ
1.2.5. Tổ chức lãnh thổ kinh tế cấp tỉnh/thành phố
Tiểu kết chương 1
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ BẮC GIANG
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Giang
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.4. Đánh giá chung
2.2. Hiện trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Giang
2.2.1. Khái quát chung sự phát triển kinh tế Bắc Giang
2.2.2. Tổ chức lãnh thổ kinh tế Bắc Giang
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm và mục tiêu định hướng phát triển
3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế
3.2. Một số giải pháp chủ yếu
3.2.1. Thu hút vốn đầu tư và huy động vốn
3.2.2. Nâng cao trình độ người lao động và nguồn nhân lực
3.2.3. Thực hiện đổi mới cơ chế chính sách
3.2.4. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng hiện đại
3.2.5. Phát triển khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tích cực bảo vệ môi trường
3.2.6. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước
3.2.7. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH - HĐH, đa dạng hóa
3.2.8. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
3.3.9. Mô hình hành lang phát triển đột phá: Một trục + hai nhánh
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan