[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Dòng điện xoay chiều Vật lí 12 THPT ban cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về Dòng điện xoay chiều Vật lí 12 THPT ban cơ bản
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM RÈN LUYỆN TÍNH TỰ LỰC CHO HỌC SINH THPT
1.1 Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
1.2 Nghiên cứu cớ sở lí luận và thực tiễn về
1.2.1 Một số nội dung lí luận dạy học ở trường phổ thông
1.2.1.1 Mục tiêu , nhiệm vụ, nguyên tắc dạy học ở trường phổ thông
1.2.1.2 Các vấn đề chung về hình thức tổ chức dạy học ở trường PT
1.2.1.3 Các nhiệm vụ cơ bản của dạy học vật lí ở trường phổ thông
1.2.2 Lí luận về hoạt động ngoại khóa
1.2.2.1 Vai trò của hoạt động ngoại khóa
1.2.2.2 Vị trí của hoạt động ngoại khóa ở trong các hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông
1.2.2.3 Các đặc điểm của hoạt động ngoại khóa vật lí
1.2.2.4 Nội dung của hoạt động ngoại khóa
1.2.2.5 Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa
1.2.2.6 Phương pháp day học hoạt động ngoại khóa vật lí
1.2.2.7 Qui trình tổ chức hoạt động ngoại khóa
1.2.2.8 Các Phương tiện hỗ trợ tổ chức hoạt động ngoại khóa
1.2.3 Tính tự lực trong hoạt động nhận thức của HS THPT
1.2.3.1 Khái niệm tính tự lực
1.2.3.2 Các loại tự lực
1.2.3.3 Cấu trúc của tự lực
1.2.3.4 Vai trò của tính tự lực trong việc hình thành nhân cách
1.2.3.5 Những biểu hiện của tính tự lực
1.2.3.5 Tiêu chí đánh giá tính tự lực
1.2.2.6 Các biện pháp phát huy tính tự lực
1.3.1 Thực trạng về hoạt động ngoại khóa ở một số trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1.3.1.1 Mục đích điều tra
1.3.1.2 Phương pháp điều tra
1.3.1.3 Đối tượng điều tra
1.3.1.4 Kết quả điều tra
1.3.1.5 Nguyên nhân của thực trạng nói trên và một số giải pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VẬT LÍ VỀ “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” NHẰM RÈN LUYỆN TÍNH TỰ LỰC CHO HS LỚP 12 THPT
2.1 Tiến trình hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy tính tự lực của HS trung học phổ thông
2.2 Mục tiêu chuẩn kiến thức, kĩ năng mà HS cần đạt được khi HS học phần “Dòng điện xoay chiêu” lớp 12 THPT
2.1.1 Mục tiêu về kiến thức
2.1.2 Mục tiêu về kĩ năng
2.1.3 Mục tiêu về thái độ học tập
2.3 Đề xuất tiến trình hoạt động ngoại khóa nhăm phát huy tính tự lực của HS về “Dòng điện xoay chiều” vật lí lớp 12 ban cơ bản
2.3.1 Ý định sư phạm chung khi xây dựng quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa về “Dòng điện xoay chiều” vật lí lớp 12 ban cơ bản
2.3.2 Đề xuất các nhiệm vụ hoạt động ngoại khóa về chương “Dòng điện xoay chiêu
2.3.3 Hình thức và Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa
2.3.4 Dự kiến những khó khăn mà HS gặp phải trong khi thực hiện nhiệm vụ và Phương pháp hướng dẫn HS
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2 Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm
3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.4 Phân tích diễn biến và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.4.1 Sau đây chúng tôi trình bày việc tổ chức hoạt động ngoại khóa tại trường THPT Cao Bình
3.4.2 Sơ bộ đánh giá tính khả thi của quy trình đã lập
3.4.3 Sơ bộ đánh giá hiệu quả của hoạt động ngoại khóa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan