[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - Cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi

[/kythuat]
[tomtat]
Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - Cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan
1.2. Vấn đề phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi
1.2.1. Khái niệm về tư duy vật lí
1.2.1.1. Khái niệm về tư duy
1.2.1.2. Đặc điểm của quá trình tư duy
1.2.1.3. Tư duy vật lí
1.2.2. Đặc điểm tư duy vật lí của học sinh miền núi
1.2.3. Các biện pháp phát triển tư duy vật lí cho học sinh THPT miền núi
1.2.3.1. Khái niệm phát triển tư duy
1.2.3.2. Sự cần thiết phải phát triển tư duy
1.2.3.3. Rèn luyện các thao tác tư duy
1.2.3.4. Các biện pháp phát triển tư duy vật lí cho học sinh THPT miền núi
1.3. Định luật trong dạy học Vật lí
1.3.1. Khái niệm về định luật vật lí
1.3.2. Vai trò của định luật vật lí
1.3.3. Con đường để hình thành định luật vật lí
1.4. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và các phương tiện CNTT trong dạy học định luật vật lí
1.4.1. Thí nghiệm với vấn đề phát triển tư duy vật lí
1.4.1.1. Khái niệm về thí nghiệm vật lí
1.4.1.2. Các vai trò của thí nghiệm trong dạy học vật lí
1.4.1.3. Sự cần thiết của thí nghiệm trong dạy học vật lí
1.4.1.4. Những khó khăn và hạn chế khi sử dụng thí nghiệm trong dạy học các định luật vật lí
1.4.2. Các phương tiện CNTT
1.4.2.1. Phương tiện dạy học
1.4.2.2. Phương tiện CNTT
1.4.2.3. Các phương tiện CNTT trong dạy học vật lí
1.4.2.4. Ưu điểm và nhược điểm của phương tiện CNTT
1.4.3. Biện pháp phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện CNTT trong dạy học các định luật Vật lí
1.4.3.1. Căn cứ lí luận và thực tiễn lựa chọn phối hợp sử dụng thí nghiệm và các phương tiện CNTT trong dạy học
1.4.3.2. Các biện pháp phối hợp sử dụng thí nghiệm và các phương tiện CNTT trong dạy học vật lí
1.5. Nghiên cứu thực trạng dạy học các định luật vật lí phần cơ học
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Phương pháp điều tra, tìm hiểu
1.5.3. Kết quả điều tra
Kết luận chương I
Chương II: Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - Cơ bản)
2.1. Vị trí và vai trò của định luật cơ học (Vật lí 10 – CB)
2.2. Sự hỗ trợ của các phương tiện CNTT trong dạy học các định luật cơ học vật lí
2.3. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện CNTT để tổ chức dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - cơ bản)
2.4. Thiết kế tiến trình dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - cơ bản)
Kết luận chương II
Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm.
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.1.3. Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm
3.1.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.1.5. Ước lượng các đại lượng đặc trưng cho TNSP
3.1.6. Cách đánh giá, xếp loại
3.2. Thực nghiệm sư phạm, kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm
3.2.1. Thực nghiệm sư phạm
3.2.2. Kết quả và sử lí kết quả thực nghiệm sư phạm
3.2.2.1. Các kết quả về mặt định tính của việc phát triển tư duy vật lí cho HS
3.2.2.2. Kết quả định lượng
Kết luận chương III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan