[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về Sóng ánh sáng (Vật lý 12 nâng cao)

[/kythuat]
[tomtat]
Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về Sóng ánh sáng (Vật lý 12 nâng cao)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC KHI DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Lý luận về phương pháp dạy học
1.2.1. Khái niệm về phương pháp dạy học
1.2.2. Xu thế phát triển của phương pháp dạy học
1.2.3. Ảnh hư ởng của phương pháp khoa học đối với phương pháp dạy học
1.2.4. Những phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông hiện nay
1.2.5. Các phương pháp dạy học có khả năng tích cựco há hoạt động nhận thức Vật lý của học sinh
1.3. V ấn đề lựa chọn và phối hợp các PPDH tích cực trong dạy học Vật lý
1.3.1. Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp dạy học
1.3.2. Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học
1.3.3. Qui trình lựa chọnv à ph ối hợp các phương pháp dạy học
1.4. Tìm hiểu thực trạng dạy và học Vật lý ở trường trung học phổ thông
1.4.1. Mục đích
1.4.2. Phương pháp tìm hiểu thực tế dạy và học
1.4.3. Biện pháp khắc phục khó khăn trong việc dạy - học Vật lý
Kết luận chương I
Chương II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “SÓNG ÁNH SÁNG" (SGK VẬT LÝ 12 NÂNG CAO)
2.1. Phân tích nội dung kiến thức, kĩ năng và thái độ cần hình thành ở học sinh khi d ạy học
các ki ến thức về "Sóng ánh sáng"
2.1.1. Đặc điểm các kiến thức về "Sóng ánh sáng" trong chương trình Vật lý PT
2.1.2. Phân tích logic hình thành và phát tri ển các kiến thức về "Sóng ánh sáng"
2.1.3. M ức độ yêu cầu nội dung kiến thức, kĩ năng học sinh cần nắm vững và thái độ cần hình thành ở học sinh khi dạy học các kiến thức về "Sóng ánh sáng"
2.2. Tìm hi ểu thực tế dạy học một số kiến thức về "Sóng ánh sáng "
2.2.1. M ục đích điều tra
2.2.2. Phương pháp và nội dung điều tra
2.2.3. Kết quả điều tra
2.3. Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực, xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về "Sóng ánh sáng"
2.3.1. Nh ững định hướng chung của tiến trình xây dựng phương án dạy học một bài cụ thể theo hướng nghiên cứu của đề tài
2.3.2. Thi ết kế tiến trìnhdạy học bài 1 "Tán sắc ánh sáng"
2.3.3. Thi ết kế tiến trình dạy học bài 2: "Giao thoa ánh sáng - Nhiễu xạ ánh sáng"
2.3.4. Thi ết kế tiến trình dạy học bài 3 "Máy quang phổ - Các loại quang phổ"
Kết luận chương II
Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nhi ệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.2.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
3.3. Khống chế của các tác động bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả TNSP
3.4. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Chọn lớp thực nghiệm và đối chứng
3.4.2. Các bài thực nghiệm sư phạm
3.5. Giáo viên cộng tác thực nghiệm sư phạm.
3.6. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.6.1. Căn cứ để đánh giá
3.6.2. Đánh giá và xếp loại
3.7. Tiến trình dạy học thực nghiệm sư phạm
3.7.1. Lịch giảng dạy thực nghiệm
3.7.2. Diễn biến thực nghiệm sư phạm
3.7.3. Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
3.8. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm
Kết luận chương III
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan