[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lịch sử Ban Tuyên giáo huyện Uỷ Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (1946 - 2006)

[/kythuat]
[tomtat]
Lịch sử Ban Tuyên giáo huyện Uỷ Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (1946 - 2006)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương mở đầu: SƠN DƯƠNG - MẢNH ĐẤT VÀ CON NGƯỜI
Chương 1: TỔ TUYÊN TRUYỀN VÀ CỔ ĐỘNG HUYỆN UỶ SƠN DƯƠNG TRONG THỜI KÌ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC (1941-1954)
1.1 Công tác tuyên truyền cổ động góp phần gây dựng, phát triển phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 1945)
1.2 Tổ tuyên truyền vận động huyện uỷ sơn dương ra đời phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954)
Chương 2: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ SƠN DƯƠNG TRONG THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 - 1975)
2.1 Ban tuyên huấn phục vụ công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1954 - 1965)
2.2 Ban tuyên giáo trong thời kì vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến (1966 - 1975)
Chương 3: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ SƠN DƯƠNG TRONG THỜI KÌ CÙNG CẢ NƯỚC THỰC HIỆN 2 NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975 - 1986)
3.1 Ban tuyên giáo huyện ủy trong thời kì thực hiện nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất, tham gia bảo vệ biên giới (1975 - 1980)
3.2 Ban tuyên giáo huyện ủy phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ huyện hậu phương của tỉnh tiền tuyến (1981 - 1986)
Chương 4: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ SƠN DƯƠNG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1986 - 2006)
4.1 Ban tuyên giáo huyện ủy Sơn Dương trong giai đoạn đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 1996)
4.2 Ban tuyên giáo huyện ủy Sơn Dương trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hoá (1996 - 2006)
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan