[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Liên phân số và xấp xỉ tốt

[/kythuat]
[tomtat]
Liên phân số và xấp xỉ tốt
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: NHẮC LẠI VÀNH Z
1.1. Vành chính Z.
1.2. Phép chia cới dư.
1.3. Số nguyên tố và Định lý cơ bản của số học.
Chương 2: LIÊN PHÂN SỐ -  CONTINUED FRACTIONS
2.1. Liên phân số.
2.2. Biểu diễn qua liên phân số hữu hạn.
2.3. Biễu diễn chuỗi qua liên phân số vô hạn.
2.4. Một vài vận dụng.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan