[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phong cách tự sự dân gian trong Tiểu thuyết Triều Ân

[/kythuat]
[tomtat]
Phong cách tự sự dân gian trong Tiểu thuyết Triều Ân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Những vấn đề lý thuyết chung về tự sự học dân gian
1.2 Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết
1.3 Vài nét về con người và sự nghiệp sáng tác của tác giả Hoàng Triều Ân
1.3.1 Con người
1.3.2 Sự nghiệp sáng tác
Chương 2. PHONG CÁCH TỰ SỰ DÂN GIAN TRONG BÌNH DIỆN XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN VÀ NHÂN VẬT
2.1 Phong cách tự sự dân gian trong bình diện xây dựng cốt truyện
2.1.1 Cách tổ chức cốt truyện theo trật tự thời gian tuyến tính
2.1.2 Đan xen cốt truyện cổ trong cốt truyện hiện đại
2.2 Phong cách tự sự dân gian trong bình diện xây dựng nhân vật
2.2.1 Nhân vật chính diện và nhân vật phản diện
2.2.1.1 Nhân vật chính diện
2.2.1.2 Nhân vật phản diện
2.2.2 Xây dựng nhân vật có môtip văn học dân gian
2.2.2.1 Kiểu nhân vật người mồ côi
2.2.2.2 Kiểu nhân vật là anh em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha
2.2.2.3 Kiểu nhân vật đi tìm cha, mẹ
Chương 3. PHONG CÁCH TỰ SỰ DÂN GIAN TRONG BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT
3.1 Cách vận dụng thành ngữ, tục ngữ
3.2 Lối so sánh ví von giàu hình ảnh
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan