[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT Ban cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT Ban cơ bản
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số vấn đề về phương pháp dạy học
1.1.2. Một số vấn đề về số liệu thống kê và biểu đồ
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Đặc điểm chương trình SGK địa lí 12THPT - Ban cơ bản
1.2.2. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS lớp 12
1.2.3. Thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 ở trường THPT
Chương 2. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THPT
2.1. Vị trí của số liệu thống kê, biểu đồ và các công thức tính toán được sử dụng trong sách giáo khoa địa lí 12
2.1.1. Thống kê số liệu, biểu đồ và các bài tập về SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT
2.1.2. Một số công thức chủ yếu phục vụ cho rèn luyện kĩ năng biểu đồ và phân tích SLTK trong dạy học địa lí 12 THPT
2.2. Sử dụng SLTK trong dạy học địa lí lớp 12 THPT - Ban cơ bản
2.2.1. Khái quát chung về SLTK trong SGK địa lí 12 THPT
2.2.2. Các kĩ năng sử dụng số liệu thống kê
2.2.3. Bổ sung các số liệu mới phục vụ cho dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản
2.2.4. Kĩ năng ghi nhớ số liệu
2.3. Rèn luyện kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí lớp 12 THPT – Ban cơ bản
2.3.1. Khái quát về biểu đồ và những yêu cầu chung về rèn luyện kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản
2.3.2. Rèn luyện kĩ năng cho từng loại biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản.
2.3.3. Bổ sung một số dạng biểu đồ khác phục vụ cho rèn luyện kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nguyên tắc thực nghiệm
3.3. Cách chức tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Chọn bài
3.3.2. Chọn trường
3.3.3. Chọn lớp
3.3.4. Chọn giáo viên
3.3.5. Kiểm tra, đánh giá
3.4. Nội dung và kết qủa thực nghiệm
3.4.1. Nội dung
3.4.2. Kết quả
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan