[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lý tự nhiên trong sách giao khoa địa lý 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lý tự nhiên trong sách giao khoa địa lý 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 10 THPT
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.1. Đặc điểm tâm lí và trình độ nhận thức của lứa tuổi học sinh THPT
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản trong lí luận dạy học Địa lí
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Quan điểm dạy học theo hướng tích cực
1.2.2. Tin học hóa – Nhu cầu tất yếu của thời đại mới
1.2.3. Quan niệm dạy học có sử dụng CNTT
1.2.4. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy để thực hiện tốt mục tiêu dạy học và hiện đại hóa nền giáo dục
1.2.5. Thực trạng của việc ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng Địa lí tự nhiên 10 THPT hiện nay
Chương 2: SỬ DỤNG CNTT VÀ CÁC PHẦN MỀM TIN HỌC CÓ NỘI DUNG ĐỊA LÍ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TRONG SGK ĐỊA LÍ 10 THPT
2.1. Giới thiệu một số phần mềm có khả năng khai thác và thiết kế một bài giảng Địa lí
2.1.1. Một số yêu cầu và nguyên tắc đối với việc thiết kế bài giảng
2.1.2. Một số phần mềm cơ bản được sử dụng trong thiết kế bài giảng
2.1.3. Sử dụng Power point để thết kế bài giảng Địa lí tự nhiên 10 THPT
2.2. Thiết kế một số bài giảng Địa lí tự nhiên cụ thể trong chương trình Địa lí 10 THPT có sử dụng Power point và các phần mềm tin học có nội dung Địa lí
2.2.1. Chương trình và nội dung môn Địa lí ở trường phổ thông
2.2.2. Quy trình thiết kế một bài giảng có sử dụng CNTT
2.2.3. Áp dụng trực tiếp vào thiết kế mẫu bài giảng Địa lí tự nhiên trong SGK Địa lí 10 THPT
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích thực nghiệm
3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3 Nguyên tắc thực nghiệm
3.4 Tổ chức thực nghiệm
3.4.1 Chọn trường thực nghiệm
3.4.2 Chuẩn bị thực nghiệm
3.4.3 Đánh giá sau thực nghiệm
3.5 Nhận xét kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan