[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên
MỤC LỤC
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC
1.1. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Những công trình nghiên cứu của nước ngoài về phương pháp dạy học theo dự án
1.1.2. Những công trình nghiên cứu trong nước về phương pháp dạy học theo dự án
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Quá trình dạy học
1.2.2. Phương pháp dạy học
1.2.3. Phương pháp dạy học theo dự án
1.3. Cơ sở tâm lý học của phương pháp dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học
1.3.1. Lý thuyết kiến tạo
1.3.2. Lý thuyết nhận thức
1.3.3. Đặc điểm tâm lý của sinh viên Sư phạm
1.4. Cơ sở lý luận dạy học của phương pháp dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học
1.4.1. Mục tiêu, nội dung, chương trình môn Giáo dục học
1.4.2. Bản chất, nhiệm vụ dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm (ĐHSP)
1.5. Những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học
1.5.1. Đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học Giáo dục học
1.5.2. Vai trò của giảng viên và sinh viên trong phương pháp dạy học dự án
15.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của phương pháp dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học
Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐHSP - ĐHTN
2.1. Một vài nét về khách thể nghiên cứu và khách thể điều tra
2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học ở trường ĐHSP - ĐHTN
2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ giảng viên và sinh viên về phương pháp dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học
2.2.2. Những nguyên nhân chủ quan và khách quan của thực trạng
Chương 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC HỌC
3.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình dạy học dự án trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN.
3.1.1. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học, tính tư tưởng và tính nghiệp vụ sư phạm trong giảng dạy Giáo dục học
3.1.2. Đảm bảo sự thống nhất giữa dạy học Giáo dục học với thực tiễn giáo dục phổ thông với kinh nghiệm giáo dục gia đình với giáo dục xã hội
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tượng trong dạy học Giáo dục học
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung với tính vừa sức riêng trong dạy học Giáo dục học
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính vững chắc của tri thức,kĩ năng kĩ xảo với tính mềm dẻo của tư duy trong dạy học Giáo dục học
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của giảng viên với việc phát huy tính tự giác, tính tích cực, tính chủ động, độc lập sáng tạo của sinh viên trong qúa trình dạy học Giáo dục học
3.2. Thiết kế quy trình dạy học dự án
3.3. Điều kiện để thực hiện quy trình dạy học dự án trong giảng dạy Giáo dục học
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của quy trình dạy học dự án trong dạy học Giáo dục học và các mẫu thiết kế giáo án
3.4.1. Mục đích khảo sát
3.4.2. Nội dung khảo sát
3.4.3. Phương pháp khảo sát
3.4.4. Kết quả khảo sát
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan