[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1 Báo cáo tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lí kinh tế
1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính( BCTC )
 1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lí kinh tế
1.1.2 Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính
1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính
1.1.2.2 Vai trò của báo cáo tài chính
1.1.3 Đối tượng áp dụng
1.1.4 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính
1.1.5.1 Kinh doanh liên tục
1.1.5.2 Nguyên tắc cơ sở dồn tích
1.1.5.3 Nguyên tắc nhất quán
1.1.5.4 Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp
1.1.5.5 Nguyên tắc bù trừ
1.1.5.6 Nguyên tắc có thể so sánh được
1.1.6 Hệ thống báo cáo tài chính
1.1.6.1 Các báo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.1.6.2 Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.1.6.3 Kỳ lập báo cáo tài chính theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.1.6.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.1.6.5 Nơi nhận báo cáo tài chính theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán( BCĐKT ) theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của bảng cân đối kế toán theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán
1.2.1.2 Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.2.1.3 Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán
1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo QĐ48/2006/QĐ-BTC
1.2.2.1 Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán năm sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 4/10/2011
1.2.2.2 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo QĐ48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011
1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.3.1 Sự cần thiết và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.1.1 Sự cần thiết phải lập Bảng cân đối kế toán
1.3.1.2 Các phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán
1.3.2Nội dung của phân tích Bảng cân đối kế toán
1.3.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán
1.3.2.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số chính khả năng thanh toán
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ICC
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.1.1 Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.1.2 Chức năng và nghành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.1.3 Thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.1.3.1 Thuận lợi
2.1.3.2 Khó khăn
2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.5.2 Hình thức ghi số kế toán
2.1.5.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.2.1 Thực trạng công tác lập bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
2.2.1.1 Căn cứ lập bảng cân đối kế toán tại công ty
2.2.1.2 Quy trình lập bảng cân đối kế toán tại công ty
2.2.2 Thực trạng tổ chức phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầutư Xây dựng và Thương mại ICC
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ICC
3.1 Đánh giá chung về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
3.1.1 Những ưu điểm trong công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
3.1.2 Những hạn chế trong công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan