[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế
1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính
1.1.1.2 Sự cần thiết của BCTC trong công tác quản lý kinh tế
1.1.2 Mục đích và vai trò của BCTC
1.1.2.1 Mục đích của BCTC
1.1.2.2 Vai trò của BCTC
1.1.3 Đối tượng áp dụng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
1.1.4 Yêu cầu lập và trình bày BCTC theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
1.1.5 Nguyên tắc cơ bản lập và trình bày BCTC theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
1.1.5.1 Hoạt động liên tục
1.1.5.2 Cơ sở dồn tích
1.1.5.3 Nhất quán
1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp
1.1.5.5 Bù trừ
1.1.5.6 Có thể so sánh
1.1.6 Hệ thống BCTC theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
1.1.6.1 BCTC doanh nghiệp
1.1.6.2 Trách nhiệm lập và trình bày BCTC
1.1.6.3 Kỳ lập BCTC
1.1.6.4 Thời hạn nộp BCTC
1.1.6.5 Nơi nhận BCTC
1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
1.2.1 Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
1.2.1.1 Khái niệm và đặc điểm BCĐKT
1.2.1.2 Tác dụng của BCĐKT
1.2.1.3 Nguyên tắc lập và trình bày BCĐKT
1.2.1.4 Kết cấu và nội dung BCĐKT
1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập BCĐKT theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, sửa đổi theo TT số 138/2011/TT-BTC
1.2.2.1 Cơ sở số liệu trên BCĐKT
1.2.2.2 Trình tự lập BCĐKT
1.2.2.3 Phương pháp lập BCĐKT
1.3 Phân tích BCĐKT
1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích BCĐKT
1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT
1.3.2.1 Phương pháp tỷ lệ
1.3.2.2 Phương pháp so sánh
1.3.2.3 Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ)
1.3.3 Nhiệm vụ của phân tích BCĐKT
1.3.4 Nội dung phân tích BCĐKT
1.3.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên BCĐKT
1.3.4.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua tỷ số khả năng thanh toán
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN
2.1 Tổng quan chung về công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.1.2.1 Chức năng của công ty
2.1.2.2 Nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn trong những năm gần đây
2.1.3.1 Thuận lợi
2.1.3.2 Khó khăn
2.1.3.3 Thành tích
2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.1.5 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.1.5.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty
2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty
2.1.5.3 Chế độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.2.1 Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.2.1.1 Nguồn số liệu lập BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.2.1.2 Quy trình lập BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
2.2.1.3 Nội dung các bước lập BCĐKT tại công ty
2.2.2 Thực trạng công tác phân tích BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN
3.1 Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân tích BCĐKT nói riêng tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
3.2.1 Ý kiến thứ nhất: Lập bảng cân đối kế toán đúng theo mẫu QĐ số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011
3.2.2 Ý kiến thứ hai: Cuối mỗi niên độ kế toán, công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn nên tiến hành tổ chức công tác phân tích Bảng cân đối kế toán
3.2.2.1 Phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản
3.2.2.2 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn
3.2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán của công ty
3.2.3 Ý kiến thứ 3: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn nên ứng dụng phần mềm kế toán.
3.2.4 Ý kiến thứ 4: Công ty nên bổ sung “Phiếu kế toán” vào hệ thống chứng từ.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan