[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Màu sắc văn hóa trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy

[/kythuat]
[tomtat]
Màu sắc văn hóa trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ VĂN HÓA VÀ SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN ĐỖ BÍCH THÚY
1.1. Khái niệm văn hóa và màu sắc văn hóa
1.2. Mối quan hệ giữa văn hóa và văn học
1.2.1. Văn học truyền tải và lưu giữ văn hóa
1.2.2. Văn học điều chỉnh văn hóa
1.2.3. Văn học dự báo văn hóa
1.3. Một số lý thuyết nghiên cứu văn hóa
1.3.1. Duy vật luận (Materialism)
1.3.2. Đặc thù văn hoá luận (Cultural Particularism)
1.3.3. Chức năng luận (Functionalism)
1.3.4. Cấu trúc luận (Structuralism)
1.3.5. Tương đối văn hoá luận (Cultural relativism)
1.4. Vài nét về nhà văn Đỗ Bích Thúy và các phương diện văn hóa trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy
1.4.1. Vài nét về nhà văn Đỗ Bích Thúy
1.4.2. Khái lược về màu sắc văn hóa trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy
Chương 2: DẤU ẤN VĂN HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN ĐỖ BÍCH THÚY
2.1. Văn hóa gia đình
2.2. Văn hóa sinh hoạt cộng đồng
2.3. Văn hóa nghệ thuật truyền thống
2.4. Biểu tượng văn hóa
Tiểu kết
Chương 3: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN MÀU SẮC VĂN HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN ĐỖ BÍCH THÚY
3.1. Nghệ thuật mô tả không gian
3.2. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ
3.3. Nghệ thuật mô tả tâm lí nhân vật
3.4. Chi tiết nghệ thuật
Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan