[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một phương pháp xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính theo phương pháp nhánh cận và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Một phương pháp xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính theo phương pháp nhánh cận và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BÀI TOÁN QUY HOẠCH PHÂN TUYẾN TÍNH VỚI MIỀN RÀNG BUỘC LÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ THUẬT TOÁN GIẢI
1.1. Một số bài toán thực tế đưa về bài toán quy hoạch phân tuyến tính và quy hoạch nguyên phân tuyến tính.
1.2. Bài toán quy hoạch phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính và một vài tính chất của nó.
1.3. Thuật toán nón xoay xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch phân tuyến tính.
1.4. Bảng lặp giải bài toán quy hoạch phân tuyến tính bởi thuật toán PTT.
1.5. Thuật toán nón xoay tìm một nghiệm của hệ bất phương trình tuyến tính.
Chương 2: THUẬT TOÁN NHÁNH CẬN XẤP XỈ TRONG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH NGUYÊN PHÂN TUYẾN TÍNH VỚI MIỀN RÀNG BUỘC LÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG
2.1. Bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính và thuật toán Land-Doig.
2.2. Thuật toán nhánh cận xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính.
2.3. Minh họa ứng dụng thuật toán nhánh cận xấp xỉ trong ILF giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính có số chiều nhỏ với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan