[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng và thu tiền tại Công Ty Cổ phần Quốc tế Mekong

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng và thu tiền tại Công Ty Cổ phần Quốc tế Mekong
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
1.1 Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.1 Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.2 Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.3 Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nôi bộ: [7]
1.1.4 Sự cần thiết và lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ[8]
1.1.5 Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ [6]
1.1.6 Những dấu hiệu bất ổn của hệ thống kiểm soát nội bộ[6]
1.1.7 Những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB[1]
1.1.8 Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của Doanh nghiệp[6]
1.2 Quy trình bán hàng và thu tiền
1.2.1 Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và mục tiêu kiểm soát
1.2.1.1 Đặc điểm của Quy trình bán hàng và thu tiền
1.2.1.2 Sai phạm có thể xảy ra[4]
1.2.1.3 Mục tiêu kiểm soát[4]
1.2.2 Cac hoạt động kiểm soát
1.2.2.1 Phân chia trách nhiệm giữa các chức năng
1.2.2.2 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MEKONG
2.1 Giới thiệu tổng quan về Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Mekong
2.1.1 Giới thiệu công ty:
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3 Lý do đầu tư dự án:
2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý :
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy
2.1.4.2 Vai trò của các bộ phận
2.1.5 Các chỉ tiêu kinh doanh
2.1.6 Khó khăn, thuận lợi và định hướng phát triển
2.1.7 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công Ty CP Quốc Tế Mekong
2.1.7.1 Các phương pháp kế toán được áp dụng tại công ty:
2.1.7.2 Hệ thống sổ sách kế toán :
2.1.7.3 Hệ thống bộ máy kế toán
2.1.7.4 Đặc điểm chức năng của phần mềm kế toán sữ dụng tại công ty
2.2 Thực trạng về kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng – thu tiền tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Mekong
2.2.1 Quy trình bán thẻ hội viên
2.2.1.1 Yêu cầu về thông tin và quản lý trong quy trình bán thẻ hội viên
2.2.1.2 Các hoạt động trong quy trình bán và thu tiền thẻ hội viên
2.2.2 Quy trình nhận và thu tiền khách chơi golf
2.2.2.1 Yêu cầu về thông tin và quản lý trong quy trình nhận và thu tiền khách chơi golf
2.2.2.2 Các hoạt động trong quy trình nhận và thu tiền khách chơi golf
2.3 Kiểm soát nội bộ đối với quy trình bán hàng - thu tiền
2.3.1 Môi trường kiểm soát
2.3.2 Rủi ro:
2.3.3 Hoạt động kiểm soát
2.3.4 Thông tin và truyền thông
2.3.5 Giám sát
2.4 Quy trình bán hàng-thu tiền thực tế tại Công TY CP Quốc Tế Mekong
2.4.1 Quy trình bán và thu tiền thẻ hội viên
2.4.2 Quy trình nhận và thu tiền khách chơi golf
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MEKONG
3.1 Nhận Xét
3.1.1 Nhận xét chung
3.1.2 Chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.1.3 Thủ tục kiểm soát
3.1.4 Tổ chức bộ máy
3.1.5 Giám sát
3.2 Giải pháp và kiến nghị
3.2.1 Tiến hành khảo sát các rủi ro - giải pháp và kiến nghị được đưa ra
3.2.2 Hoàn thiện môi trường kiểm soát
3.2.3 Hoàn thiện chứng từ và luân chuyển chứng từ đối với quy trình thu tiền khách chơi golf
3.2.4 Hoàn thiện chính sách bán hàng
3.2.5 Giám sát
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan