[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình xuất khẩu trực tiếp tại Công ty cổ phần gốm Việt Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình xuất khẩu trực tiếp tại Công ty cổ phần gốm Việt Thành
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VIỆT THÀNH.
1.1 Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.2 Quy trình xuất khẩu trực tiếp
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VIỆT THÀNH
2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Gốm Việt Thành
2.2 Thực trạng về quy trình xuất khẩu trực tiếp tại công ty Cổ phần Gốm Việt Thành
2.3 Quy trình thực hiện nghiên cứu về ảnh hưởng của các rủi ro đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình xuất khẩu trực tiếp tại công ty Cổ phần Gốm Việt Thành
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VIỆT THÀNH
3.1 Nhận xét
3.2 Giải pháp và kiến nghị
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan