[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp tạo dựng và chăm sóc sắc đẹp CIARA của Công ty Cổ phần Dược - Mỹ phẩm Tenamyd

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp tạo dựng và chăm sóc sắc đẹp CIARA của Công ty Cổ phần Dược - Mỹ phẩm Tenamyd
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
1.1. Tổng quan về thương hiệu
1.1.1. Định nghĩa thương hiệu
1.1.2. Các yếu tố thương hiệu
1.1.3. Các loại thương hiệu
1.1.3.1. Thương hiệu cá biệt
1.1.3.2. Thương hiệu gia đình
1.1.3.3. Thương hiệu tập thể
1.1.3.4. Thương hiệu quốc gia
1.1.4. Các chức năng của thương hiệu
1.1.5. Vai trò của thương hiệu
1.2. Tạo dựng và quản trị thương hiệu
1.2.1. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh cho thương hiệu
1.2.1.1. Tầm nhìn thương hiệu
1.2.1.2. Sứ mệnh của thương hiệu
1.2.2. Thiết kế thương hiệu
1.2.2.1. Đặt tên thương hiệu
1.2.2.2. Biểu tượng, biểu trưng (logo, symbol)
1.2.2.3. Câu khẩu hiệu (slogan)
1.2.2.4. Nhạc hiệu
1.2.2.5. Bao bì sản phẩm
1.2.3. Xác định chiến lược thương hiệu
1.2.3.1. Lựa chọn mô hình xây dựng thương hiệu
1.2.3.2. Định vị thương hiệu
1.2.4. Tạo dựng thương hiệu bằng các công cụ Marketing Mix
1.2.4.1. Chiến lược sản phẩm
1.2.4.2. Chiến lược giá
1.2.4.3. Chiến lược phân phối
1.2.5. Quảng bá thương hiệu
1.2.5.1. Quảng cáo
1.2.5.2. Xúc tiến bán (khuyến mại)
1.2.5.3. Quan hệ công chúng
1.2.5.4. Bán hàng trực tiếp
1.2.5.5. Marketing trực tiếp
1.2.6. Bảo vệ thương hiệu
1.2.6.1. Đăng ký bảo hộ
1.2.6.2. Tạo rào cản chống xâm phạm
1.2.7. Duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu
1.2.7.1. Những lựa chọn phát triển thương hiệu
1.2.7.2. Tiếp sức cho thương hiệu
1.2.7.3. Lựa chọn kết thúc thương hiệu
1.2.8. Đánh giá và định giá thương hiệu
1.2.8.1. Đánh giá thương hiệu
1.2.8.2. Định giá thương hiệu
1.2.9.1. Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối
1.2.9.2. Nhượng quyền thương mại (franchising)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - MỸ PHẨM TENAMYD
2.1. Giới thiệu về Công ty TENAMYD
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1. Hội đồng Quản trị
2.1.3.2. Tổng Giám đốc
2.1.3.3. Các phó Tổng Giám đốc.
2.1.3.4. Phòng Sản xuất và Chất lượng
2.1.3.5. Phòng Kinh doanh
2.1.3.6. Phòng Tài chính – Kế toán
2.1.3.7. Phòng Hành chính – Nhân sự
2.1.3.8. Các chi nhánh tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng sản xuất tại Công ty TENAMYD
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TENAMYD
2.4. Thực trạng các thương hiệu mỹ phẩm của TENAMYD
2.4.1. Tầm nhìn và sứ mệnh
2.4.2. Hệ thống nhận diện thương hiệu
2.4.2.1. Tên thương hiệu
2.4.2.2. Biểu tượng (logo)
2.4.2.3. Câu khẩu hiệu (slogan)
2.4.2.4. Bao bì sản phẩm
2.4.3. Chiến lược cho thương hiệu TENAMYD
2.4.3.1. Mô hình thương hiệu
2.4.3.2. Định vị thương hiệu
2.4.4. Các công cụ marketing mix được sử dụng nhằm tạo dựng thương hiệu
2.4.4.1. Chiến lược sản phẩm
2.4.4.2. Chiến lược giá
2.4.4.3. Chiến lược kênh phân phối
2.4.5. Quảng bá thương hiệu
2.4.5.1. Quảng cáo
2.4.5.2. Khuyến mại
2.4.5.3. Quan hệ công chúng
2.4.6. Bảo vệ thương hiệu
2.4.7. Duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu
2.4.8. Khai thác thương hiệu
2.5. Kết quả của việc tạo dựng và quản trị thương hiệu mỹ phẩm TENAMYD
2.5.1. Kết quả của việc tạo dựng và quản trị thương hiệu mỹ phẩm TENAMYD
2.5.1.1. Đánh giá thương hiệu
2.5.1.2. Định giá thương hiệu
2.5.2. Đánh giá công tác tạo dựng và quản trị thương hiệu
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TẠO DỰNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHĂM SÓC SẮC ĐẸP CIARA
3.1. Tổng quan về thương hiệu chăm sóc sắc đẹp CIARA
3.1.1. Giới thiệu về thương hiệu
3.1.2. Phân tích khả năng của thị trường
3.1.2.1. Môi trường vĩ mô
3.1.2.2. Môi trường vi mô
3.1.2.3. Nội lực của doanh nghiệp
3.1.3. Phân tích SWOT cho thương hiệu Ciara
3.1.3.1. Điểm mạnh (strengths)
3.1.3.2. Điểm yếu (weaknesses)
3.1.3.3. Cơ hội (opportunities)
3.1.3.4. Thách thức (threatens)
3.2. Các giải pháp tạo dựng và quản trị thương hiệu Ciara
3.2.1. Tầm nhìn và sứ mệnh
3.2.2. Thiết kế thương hiệu
3.2.2.1. Tên thương hiệu
3.2.2.2. Câu khẩu hiệu (slogan)
3.2.2.3. Logo và biểu tượng đặc trưng
3.2.2.4. Bao gói
3.2.3. Xác định chiến lược thương hiệu
3.2.3.1. Lựa chọn mô hình xây dựng thương hiệu
3.2.3.2. Định vị thương hiệu
3.2.4. Tạo dựng thương hiệu bằng các công cụ marketing mix
3.2.4.1. Chiến lược sản phẩm
3.2.4.2. Chiến lược giá
3.2.4.3. Chiến lược kênh phân phối
3.2.5. Quảng bá thương hiệu
3.2.5.1. Quảng cáo
3.2.5.2. Xúc tiến bán
3.2.5.3. Quan hệ công chúng
3.2.5.4. Marketing trực tiếp
3.2.6. Bảo vệ thương hiệu
3.2.7. Duy trì và đổi mới thương hiệu
3.2.8. Khai thác thương hiệu
3.2.9. Đánh giá thương hiệu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan