[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Kim khí Hào Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Kim khí Hào Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và hoạt động bán hàng
1.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Vai trò của kế toán trong quản lý bán hàng
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Giá vốn hàng bán
1.2.4. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.5. Kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức bán đại lý
1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.3.2.1. Thanh toán ngay
1.3.2.2. Thanh toán trả sau
1.4. Các phương pháp xác định GVHB
1.4.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp giá bình quân
1.4.3. Phương pháp Nhập trước – Xuất trước (FIFO)
1.4.4. Phương pháp Nhập sau – Xuất trước (LIFO)
1.5. Nội dung kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.5.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.5.3. Kế toán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.6.1.1. Chứng từ kế toán
1.6.1.2. Tài khoản sử dụng
1.6.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Các hình thức ghi sổ trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.7.1. Các hình thức ghi sổ theo quyết định 48
1.7.2. Hình thức ghi sổ Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀO QUANG
2.1. Khái quát chung về công ty CP kim khí Hào Quang
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CP kim khí Hào Quang
2.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán tại công ty
2.2.1.1. Phương thức bán hàng
2.2.1.2. Các phương thức thanh toán
2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho trong kỳ
2.3. Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần kim khí Hào Quang
2.3.1. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.3.2. Phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3.4. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀO QUANG
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP kim khí Hào Quang
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP kim khí Hào Quang
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện
3.3. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kế quả bán hàng tại công ty CP kim khí Hào Quang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan