[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toàn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ kĩ thuật khai thác mỏ - Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toàn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ kĩ thuật khai thác mỏ - Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1 Đặc điểm bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
1.2 Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2.1 Chiết khấu thanh toán
1.2.3 Hàng giảm giá
1.2.4 Hàng trả lại
1.2.5 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.5 Giá vốn hàng bán
1.2.6 Xác định kết quả bán hàng
1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.4 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.
1.4.1 Phương thức bán hàng.
1.4.2 Phương thức thanh toán.
1.5 Phương thức tính giá vốn hàng bán và xác định thời điểm ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
1.5.1 Phương thức tính giá vốn hàng bán.
1.5.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu.
1.6 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.6.1 Kế toán bán hàng
1.6.2 Kế toán xác định kế quả bán hàng
1.6.2.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.2.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7 Hình thức sổ kế toán.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ
2.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần Khoan và dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ - Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh.
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chế độ chính sách kế toán áp dụng
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ - Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư
2.2.1 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2 Kế toán bán hàng tại công ty
2.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ - Xí nghiệp Dịch vụ thiết bị vật tư
2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2 Xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ (DMTC)
3.1 Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư – Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ.
3.2 Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của công việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư.
3.3 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư – Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ.
3.3.1 Về bộ máy kế toán.
3.3.2 Về sổ kế toán.
3.3.3 Về tài khoản kế toán.
3.3.4 Về quản lý hàng hóa và kế hoạch dự trữ hàng hóa.
3.3.5 Về công tác mở rộng thị trường và tiêu thụ hàng hóa.
3.3.6 Về tình hình theo dõi công nợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan