[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại, bán hàng, xác định kết quả bán hàng và nhiệm vụ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Khái niệm Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Khái niệm giá vốn, doanh thu bán hàng và phương pháp xác định
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán
1.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng
1.3. Nội dung kế toán XĐKQBH trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.2. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình
3.2.1. Áp dụng chiết khấu thương mại và kế toán chiết khấu thương mại tại công ty
3.2.2. Áp dụng phần mềm kế toán tại công ty
3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí mua hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.4. Hoàn thiện kế toán chi tiết khoản chi phí quản lý kinh doanh
3.3. Các giải pháp về bán hàng và nâng cao kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình
3.3.1. Giải pháp phát triển mạng lưới bán hàng
3.3.2. Giải pháp tiết kiệm giá mua, phí mua và giảm giá vốn hàng bán
3.3.3. Giải pháp nâng cao mức doanh thu tiêu thụ hàng hóa
3.3.4. Giải pháp tiết kiệm chi phí bán hàng, quản lý kinh doanh và nâng cao kết quả bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan