[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Gia Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÈ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Đặc điểm về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm và vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Vai trò
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Cách tính chỉ tiêu liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.4.1. Các phương thức bán hàng
1.1.4.2. Các phương thức thanh toán
1.1.5. Phương pháp tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.1.5.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.1.5.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp kế toán
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA NGUYÊN
2.1. Khái quát chung về công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
2.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.1. Phương thức bán hàng
2.2.1.2. Kế toán bán hàng của công ty
2.2.1.3. Kế toán giảm trừ doanh thu
2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.1. Chi phí nhân viên
2.2.2.2. Chi phí khấu hao TSCĐ
2.2.2.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi bằng tiền khác
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA NGUYÊN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại, hạn chế
3.2. Giải pháp nhắm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương mại Quốc tế Gia Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan