[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí bán hàng
1.1.8. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.9. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Xác định giá vốn hàng bán
1.3.1. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.3.2. Chi phí thu mua
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng tại công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.2.4. Tổ chức số chi tiết chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
2.2.5. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT
3.1. Nhận xét đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan