[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân An
MỤC LỤC
LỜ NÓI ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng
1.1.5. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2. Phương pháp kế toán
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN AN
2.1. Khái quát chung về công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân An
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Tân An
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Tân An
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chế độ chính sách tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Tân An
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Tân An
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Kế toán bán hàng tại công ty
2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN AN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Tân An
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Những hạn chế
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tải công ty cổ phần tứ vấn đầu tư và thương mại Tân An
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan