[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại TEC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại TEC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3. Đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEC
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
2.2.1. Các phương thức bán hàng được áp dụng tại công ty
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEC
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ và thương mại Tec
3.3.1. Chi phí thu mua hàng hóa
3.3.2. Hoàn thiện về hệ thống tài khoản
3.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan