[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SƠN TÙNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
2.2.1. Các phương thức bán hàng và chứng từ kế toán
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.3.3. Báo cáo bán hàng và kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SƠN TÙNG
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan