[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Không Gian Mới

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Không Gian Mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá vốn của hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN MỚI
2.1. Giới thiệu công ty TNHH Không Gian Mới
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Không Gian Mới
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Không Gian Mới
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Không Gian Mới
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Không Gian Mới
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại công ty TNHH Không Gian Mới
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán bán hàng
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN MỚI
3.1. Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH không Gian Mới
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu và nhược điểm
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Không Gian Mới
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan