[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH LBLINK

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH LBLINK
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò của bán hàng, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Phương thức bán hàng
1.2.2. Phương thức thanh toán
1.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.4. Phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán bán hàng
1.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LBLINK
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH LBLINK
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH LBLINK
2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lí doanh nghiệp
2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH LBLINK
2.2. Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH LBLINK
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Kế toán bán hàng.
2.2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LBLINK
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH LBLINK.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH LBLINK.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan