[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Khái niệm bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Một số khái niệm liên quan tới bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.2.2. Các phương thức thanh toán
1.2.2.1. Phương thức thanh toán trả ngay
1.2.2.2. Thanh toán trả sau, trả chậm
1.3. Phương pháp xác định giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.2. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.3. Phương pháp giá bình quân
1.3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán bán hàng
1.4.1.1. Chứng từ sử dụng
1.4.1.2. Các tài khoản sử dụng
1.4.1.3. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.4. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5. Hình thức ghi sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Các hình thức sổ kế toán
1.5.2. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Phúc Đạt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phúc Đạt
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Mặt hàng tiêu thụ chủ yếu của Công ty TNHH Phúc Đạt
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Phúc Đạt
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại Công ty
2.2.3. Kế toán bán hàng
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.2. Các tài khoản sử dụng
2.2.3.3. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty TNHH Phúc Đạt
2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt
2.2.6.1. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.2.6.2. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.6.3. Chi phí trả trước
2.2.6.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế cần khắc phục
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng trong Công ty TNHH Phúc Đạt
3.2.2. Những đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phúc Đạt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan