[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Quỳnh Mai Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương pháp bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp giá giả định
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán bán hàng
1.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.4.2.1. Tài khoản hàng hóa – TK 156
1.4.2.2. Tài khoản hàng gửi bán – TK 157
1.4.2.3. Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - TK 511
1.4.2.4. Tài khoản giảm trừ doanh thu – TK521
1.4.2.5. Tài khoản mua hàng – TK 611
1.4.2.6. Tài khoản giá vốn hàng bán – TK 632
1.4.3. Phương thức hạch toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2.1. Tài khoản chi phí quản lý kinh doanh – TK 642
1.5.2.2. Tài khoản xác định kết quả kinh doanh - TK911
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.5.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hình thức sổ kế toán của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH QUỲNH MAI LINH
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.1.3. Tổ chức kế toán tại công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Tổ chức sổ kế toán
2.1.3.3. Các thông tin kế toán cơ bản
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.2.1.1. Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.1.2. Bản lẻ phương thức thu tiền trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2. Tổ chức số kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
2.2.3.1. Chi phí nhân viên
2.2.3.2. Chi phí công cụ dụng cụ
2.2.3.3. Chi phí khấu hao
2.2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.4. Tổ chức sổ kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.2.5. Tổ chức kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3.PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH QUỲNH MAI LINH
3.1. Nhận xét, đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
3.1.1. Ưu điểm
2.1.1. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết bán hàng ở công ty TNHH Quỳnh Mai Linh
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan