[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Minh Phong

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Minh Phong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động thương mại
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp hạch toán
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Chứng từ kế toán
1.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Phương pháp hạch toán
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức sổ Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHONG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
2.1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
2.2. Phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
2.2.1. Tài khoản sử dụng
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn
2.2.3. Phương thức tiêu thụ
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHONG
3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
3.3. Đánh giá chung về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Hạn chế
3.4. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phong
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan