[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Utana

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Utana
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1. Một số vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.4.1. Bán buôn
1.1.4.2. Bán lẻ
1.1.4.3. Các phương thức thanh toán
1.1.5. Tính giá vốn hàng bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ Sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp kế toán
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Kế toán quản lý bán hàng và quản lý doanh nghiệp
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Hình thức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UTANA
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Sản xuất và Thương mại UTANA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại UTANA
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng
2.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại UTANA
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
2.3.1.1. Chi phí lương nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý doanh nghiệp
2.3.1.2. Chi phí khấu hao
2.3.1.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UTANA
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại UTANA
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
3.1.1.3. Về hạch toán ban đầu
3.1.1.4. Về vận dụng hệ thống tài khoản
3.1.1.5. Về việc tổ chức hình thức sổ kế toán
3.1.2. Những tồn tại
3.1.2.1. Về hệ thống sổ kế toán
3.1.2.2. Chưa áp dụng kế toán quản trị vào quá trình bán hàng
3.1.2.3. Chưa đưa vào ứng dụng các phần mềm kế toán chuyên nghiệp
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại UTANA
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại UTANA
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.3.1.1. Thêm cột thông tin ở Bảng Tổng hợp doanh thu
3.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết
3.3.2. Áp dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý và ra quyết định
3.3.3. Giải pháp về hoàn thiện phần mềm kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan