[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH T.S.I Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Khát quát chung về kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.4.1. Kế toán bán buôn hàng hóa
1.3.4.2. Kế toán bán lẻ hàng hóa
1.3.4.3 Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3.4.4. Kế toán bán hàng theo phương thức trả góp
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XAC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH T.S.I VIỆT NAM
2.1. Khát quát chung về Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.2.1. Phương thức bán hàng tại Công ty T.S.I Việt Nam
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.1.1. Chi phí nhân viên
2.3.1.2. Chi phí công cụ, dụng cụ
2.3.1.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.3.1.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.2.1. Chí phí nhân viên quản lý
2.3.2.2. Chi phi đồ dùng văn phòng
2.3.2.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH T.S.I VIỆT NAM
3.1. Nhận xét, đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kế toán bán hàng
3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng ở Công ty TNHH T.S.I Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan