[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2 Một số khái niệm về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.4 Phương thức bán hàng
1.1.5 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.1.6 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ
1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1 Kế toán bán hàng
1.2.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1 Các hình thức sổ kế toán theo qui định
1.3.2 Hình thức sổ nhật ký chung
1.3.3 Hình thức Kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT
2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.1.1 Vài nét về Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.1.2 Khái quát về ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.1.6 Chính sách kế toán tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát
2.2.1 Nội dung kế toán bán hàng
2.2.2 Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát
3.1.1 Nhận xét chung
3.1.2 Ưu điểm
3.1.3 Nhược điểm
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan