[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ cho kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG KHẮC HƯỜNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
2.1.3. Tổ chức kế toán tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
2.2.2. Tổ chức kế toán bán hàng
2.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị văn phòng Khắc Hường
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG KHẮC HƯỜNG
3.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Khắc Hường
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Khắc Hường
3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về ứng dụng công nghệ thông tin
3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về phương thức thanh toán
3.2.3. Ý kiến thứ ba: Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.4. Ý kiến thứ tư: Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan