[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Một số phương thức bán hàng khác
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.3.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.3. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên (KKTX)
1.4.4. Phương pháp kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT
2.1. Tổng quan về côn ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.3. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
2.5. Nội dung kế toán bán hàng
2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Việt
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Việt
3.2.1. Về việc hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
3.2.2. Kiến nghị về việc sử dụng phần mềm trên máy vi tính
3.2.3. Về chế độ ưu đãi dành cho khách hàng
3.2.4. Hoàn thiện phương thức thu tiền
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan