[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thiên Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thiên Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.2. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Bán hàng
1.1.2.2. Xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Ý nghĩa của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu quản lý của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức gửi bán đại lý
1.2.1.4. Phương thức bán trả góp
1.2.2. Phương thức thanh toán
1.2.2.1. Phương thức thanh toán ngay
1.2.2.2. Phương thức thanh toán chậm
1.3. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.3.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.1.3. Giá vốn hàng bán
1.3.1.4. Lợi nhuận gộp
1.3.1.5. Chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1.6. Kết quả hoạt động bán hàng
1.3.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.2.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho và chi phí thu mua
1.4.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất kho
1.4.1.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.4.1.2. Phương pháp giá giả định
1.4.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí thu mua
1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.5.3.1. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.5.3.2. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.6.1. Chứng từ sử dụng
1.6.2. Tài khoản sử dụng
1.6.3. Trình tự hạch toán
1.6.3.1. Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.3.2. Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh
1.7. Hình thức sổ kế toán áp dụng
1.7.1. Hình thức sổ Nhật kí chung
1.7.2. Hình thức Kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ THIÊN HOÀNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH TM Đầu Tư Thiên Hoàng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM Đầu tư Thiên Hoàng
2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty TNHH TM Đầu tư Thiên Hoàng
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH TM Đầu tư Thiên Hoàng
2.1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Đầu tư Thiên Hoàng
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty
2.2.1.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.1.2. Các phương thức thanh toán tại Công ty
2.2.2. Phương pháp tính giá vốn hàng hóa xuất kho
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả bán hàng
2.2.4.1. Tổ chức chứng từ trong kế toán chi phí quả lý kinh doanh và xác định kết quả bán hàng
2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.4.4. Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THIÊN HOÀNG
3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Đầu tư Thiên Hoàng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Chứng từ sử dụng
3.1.1.3. Hệ thống tài khoản sử dụng
3.1.1.4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính giá hàng xuất kho
3.1.1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.1.2.1. Phương pháp hạch toán
3.1.2.2. Hạn chế trong kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Đầu tư Thiên Hoàng
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp hạch toán
3.2.2. Hoàn thiện kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan