[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
1.1.1. Khái niệm bán hàng và kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng
1.1.4. Các phương thức thanh toán tiền hàng
1.2. Nội dung kế toán bán hàng.
1.2.1. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2.2. Chứng từ kế toán
1.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động quản lý tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.2.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
3.1.1. Điểm mạnh trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
3.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Phú Đức
[/tomtat]

Bài viết liên quan