[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Phương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1.2. Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.3. Yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.1.2.1. Tính giá vốn hàng bán
1.1.2.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu
1.1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.3.1. Phương thức bán hàng
1.1.3.2. Phương thức thanh toán
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hệ thống kế toán
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp kế toán
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.3. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN PHƯƠNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Thương Mại Toàn Phương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán
2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Toàn Phương
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.1. Các phương thức bán hàng chủ yếu
2.2.1.2. Kế toán giá vốn
2.2.1.3. Kế toán doanh thu
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN PHƯƠNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Phương
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về bộ máy tổ chức:
3.1.1.2. Về bộ máy kế toán
3.1.1.3. Về hệ thống sổ sách chứng từ và phương pháp kế toán
3.1.1.4. Về công tác bán hàng
3.1.1.5. Về hình thức thanh toán
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Phương
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan