[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh
1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.1.1. Phân loại theo công dụng của nguyên vật liệu
1.2.1.2. Phân loại theo chức năng của nguyên vật liệu
1.2.1.3. Phân loại theo nguồn hình thành
1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.2.2.1. Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho
1.2.2.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.1. Chứng từ kế toán
1.3.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu
1.3.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
1.3.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2.2. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.2.1. Tài khoản sử dụng
1.4.3.2. Phương pháp kế toán
1.5. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.5.1. Đặc điểm
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A&C
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH kỹ thuật A&C
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2. Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu và tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu của công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2.2.2. Tính giá tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C
2.2.3.1. Chứng từ thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu
2.2.3.2 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4. Công tác kiểm kê và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại công ty
2.2.4.1. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu
2.2.4.2. Công tác lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A&C
3.1. Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C
3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan