[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dragon Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dragon Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỜ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. Sự cần thiết của hoàn thiện kế toán nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
1.2. Khái niệm và vai trò của nhập khẩu hàng hóa
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò
1.3. Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu
1.3.1. Các điều kiện giao dịch cơ bản
1.3.2. Các phương thức nhập khẩu
1.3.3. Các phương thức thanh toán
1.3.3.1. Phương thức chuyển tiền (Remitance)
1.3.3.2. Phương thức ghi sổ / phương thức mở tài khoản (Open account)
1.3.3.3. Phương thức nhờ thu (Collection of payment)
1.3.3.4. Phương thức tín dụng chứng từ (L/C – Letter of credit)
1.3.4. Các phương tiện thanh toán
1.3.4.1. Hối phiếu (Bill of exchange/Draft)
1.3.4.2. Séc (Cheque)
1.3.4.3. Kỳ phiếu (Bill of exchange)
1.4. Những vấn đề chung về nhập khẩu hàng hoá
1.4.1. Phạm vi nhập khẩu
1.4.2. Thời điểm xác định hàng nhập khẩu
1.4.3. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng nhập khẩu
1.4.4. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ
1.5. Kế toán nhập khẩu hàng hóa
1.5.1. Tổ chức chứng từ
1.5.2. Tổ chức các tài khoản sử dụng
1.5.3. Kế toán nhập khẩu trực tiếp
1.5.3.1. Kế toán nhập khẩu trực tiếp theo phương pháp KKTX
1.5.3.2. Kế toán nhập khẩu trực tiếp theo phương pháp KKĐK
1.5.4. Kế toán nhập khẩu ủy thác
1.5.4.1. Tại đơn vị nhận ủy thác
1.5.4.2. Tại đơn vị giao ủy thác
1.6. Kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu
1.6.1. Phương pháp xác định giá vốn tiêu thụ của hàng hóa nhập khẩu
1.6.2. Các phương thức tiêu thụ hàng nhập khẩu
1.6.2.1. Phương thức bán buôn
1.6.4.2. Phương thức bán lẻ
1.6.4.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.6.3. Tổ chức các tài khoản sử dụng
1.6.4. Kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu
1.6.4.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu theo phương pháp KKTX
1.6.4.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu theo phương pháp KKĐK
1.7. Tổ chức kế toán nghiệp vụ nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu theo hình thức sổ kế toán
1.7.1. Các hình thức sổ kế toán
1.7.2. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DRAGON VIỆT NAM
2.1. Khái quát về đặc điểm và tình hình của Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Tổ chức quản lý của Công ty
2.1.4. Tổ chức Công tác Kế toán tại Công ty
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Tổ chức sổ sách kế toán
2.1.4.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dragon Việt Nam
2.2.1. Kế toán nhập khẩu tại Công ty
2.2.1.1. Phương thức nhập khẩu tại Công ty
2.2.1.2. Quy trình nhập khẩu tại công ty
2.2.1.3. Điều kiện giao hàng
2.2.1.4. Phương thức thanh toán
2.2.1.5. Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
2.2.1.6. Chứng từ sử dụng
2.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu tại Công ty
2.2.2.1. Quy trình tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu
2.2.2.2. Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu
2.2.2.3. Chứng từ sử dụng
2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Trình tự hạch toán
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DRAGON VIỆT NAM
3.1. Đánh giá về Công tác kế toán tại Công ty
3.1.1. Những ưu điểm trong kế toán nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty
3.1.1.1. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng
3.1.1.2. Quản lý hàng hóa, vật tư
3.1.1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán
3.1.1.4. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu
3.1.2. Những hạn chế trong kế toán nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại công ty
3.1.2.1. Hạn chế về nhân lực kế toán tại Công ty
3.1.2.2. Điều kiện giao hàng EXW chưa là phương án phù hợp với kinh doanh hàng nhập khẩu
3.2. Phương hướng và nguyên tắc hoàn thiện hoàn thiện
3.3. Một số đề nghị với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dragon Việt Nam
3.3.1. Công ty cần tập trung hoàn thiện bộ máy kế toán và phần mềm kế toán sử dụng
3.3.2. Công ty nên áp dụng hạch toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC thay cho quyết định 48/2006/QĐ-BTC đang sử dụng
3.3.3. Công ty nên sử dụng điều kiện CIF, CFR trong đàm phán hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp nước ngoài
3.3.4. Công ty sử dụng ngoại tệ trong thanh toán quốc tế và dự trữ ngoại tệ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan