[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bền (BEN COMPUTER)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bền (BEN COMPUTER)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1 Đặc điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.2 Lý luận chung về bán hàng và kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.3 Yêu cầu quản lý của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4 Các phương thức bán hàng
1.1.5 Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán
1.2 Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.2.1 Chứng từ kế toán
1.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3 Trình tự hạch toán kế toán bán hàng
1.3 Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1 Hình thức “Nhật ký - Sổ cái”
1.4.2 Hình thức “Nhật ký chung”
1.4.3 Hình thức “Chứng từ ghi sổ”
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỀN
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Bền (Ben computer)
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động và mục tiêu kinh doanh của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Bền (Ben computer)
2.2.1 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán đang áp dụng tại công ty
2.2.2 Phương pháp tính trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3 Nội dung công tác kế toán bán hàng
2.3 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.3.1 Nội dung kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty
2.3.2 Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Bền
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỀN (BEN COMPUTER)
3.1 Nhận xét khái quát về thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty
3.1.1 Nhận xét chung
3.1.2 Những ưu điểm
3.1.3 Một số tồn tại
3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Bền (Ben computer)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan